หน้าหลัก        ประวัติ สฝจ.สพฐ.ตร.        ผู้บังคับบัญชา        อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ         อำนาจหน้าที่          หน่วยงานในสังกัด          webboard         คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เมนูหลัก

 การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสลากกินแบ่ง

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวหุ้น Money Channel

ดัชนีหุ้น


ราคาน้ำมัน


ราคาทองคำ


แผนที่ประเทศไทยสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

( สฝจ.สพฐ.ตร. )

Institute of forensic training and reserch

 

 

อัตลักษณ์ (Identity) / เอกลักษณ์ (Uniqueness)

     อัตลักษณ์ของหน่วย :   พิสูจน์หลักฐานอย่างมีมาตรฐาน ด้วยความรอบรู้ คู่คุณธรรม

     เอกลักษณ์ของหน่วย :  สร้างนักวิทย์ ผู้ตรวจพิสูจน์หลักฐาน

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

มุ่งสร้างมาตรฐานการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อความโป่งใสในกระบวนการยุติธรรม

 

 

พันธกิจ (Mission)

             1. สร้างมาตรฐานด้านเครื่องมือ เครื่องใช้ ห้องปฏิบัติการ ในการตรวจพิสูจน์ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ยอมรับในกระบวนยุติธรรม

             2. พัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์ให้เป็นเลิศ สู่มาตรฐานสากลในงานตรวจพิสูจน์หลักฐาน ให้เป็นที่ยอมรับนานอารยะประเทศ

             3. พัฒนานักวิทยาศาสตร์ให้มีความรู้ ความสามารถ เท่าทันสถานการณ์ มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนจรรยาบรรณอันดีงาม

             4. ฝึกอบรมบุคลากรในสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ รวมทั้งต่างประเทศ ให้มีความชำนาญงานตรวจพิสูจน์หลักฐานในสาขาต่างๆ

             5. ฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ในหลักสูตรต่างๆที่ ตร.กำหนด เพื่อให้เพียงพอกับต้องการ

             6. สนับสนุนนักวิทยาศาสตร์ ให้รวบรวม ค้นคว้า งานวิจัยต่างๆทั้งในและต่างประเทศ ที่สามารถเป็นประโยชน์สูงสุดต่องานพิสูจน์หลักฐาน

             7. สนับสนุนงบประมาณในการศึกษา ค้นคว้า เกี่ยวกับงานพิสูจน์หลักฐาน

 

 

ค่านิยมหลักขององค์กร

ฝึกฝน   ใฝ่รู้   มุ่งบริการพลตำรวจตรี คม   อมรปิยะกฤษฐ์
ผู้บังคับการ
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน

บริการ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจรางวัลสลากออมสิน
ตารางการบินไทย
ตารางเดินรถไฟ

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายงานสภาพจราจร

 

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Institute of Training and Reserch of Scientific Crime Detectic (สฝจ.สพฐ.ตร.)
อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1039, 0-2205-1586 โทรสาร 0-2252-0330
Email: forensic_training@hotmail.co.th