รับเรื่องร้องเรียน

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนอังค์รีดูนังต์
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 10330

ชื่อของท่าน
อีเมล
หัวข้อข่าวสาร

ข้อความของท่าน

          
    
 
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ
gmt_144@hotmail.com