หน้าหลัก        ประวัติ สฝจ.สพฐ.ตร.        ผู้บังคับบัญชา        อัตลักษณ์ / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ         อำนาจหน้าที่          หน่วยงานในสังกัด          webboard         คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
เมนูหลัก

 การประกันคุณภาพการศึกษา

ผลสลากกินแบ่ง

พยากรณ์อากาศ

อัตราแลกเปลี่ยน

ข่าวหุ้น Money Channel

ดัชนีหุ้น


ราคาน้ำมัน


ราคาทองคำ


แผนที่ประเทศไทยสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

( สฝจ.สพฐ.ตร. )

Institute of forensic training and reserch

          สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เป็นหน่วยงานสังกัด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ได้มีการแบ่งส่วนราชการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2552 ไว้ดังนี้

          1.   กองบังคับการอำนวยการ
          2.   กองพิสูจน์หลักฐานกลาง
          3.   กองทะเบียนประวัติอาชญากร
          4.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1
          5.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2
          6.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 3
          7.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4
          8.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5
          9.   ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6
          10. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7
          11. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8
          12. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 9
          13. ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10
          14. สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

          และหน่วยงานระดับกองกำกับการขึ้นตรง
          -กลุ่มงานพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคล
          -ศูนย์ข้อมูลวัตถุระเบิด


          ในปี พ.ศ.2548 ศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (ศพน.) ได้จัดตั้งขึ้น เป็นหน่วยงานระดับกองกำกับการ ภายใต้สังกัด สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ (สนง.ตร.) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดการฝึกอบรม และให้ความรู้แก่นักวิทยาศาสตร์สังกัด สำนักงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ และเพื่อพัฒนางานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ

          ต่อมาปี พ.ศ.2552 มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงโครงสร้างของสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกฐานะศูนย์พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ เป็นสถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับ กองบังคับการ มีโครงสร้างอำนาจหน้าที่ตามระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2553 แบ่งส่วนเป็น

          1. ฝ่ายอำนวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับงานธุรการและงานสารบรรณ งานการเงิน และบัญชี งานอำนวยการต่างๆ ของหน่วย

          2. ฝ่ายฝึกอบรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ งานวิชาการ งานจัดฝึกอบรม งานบริการ การศึกษางานทะเบียนและวัดผล

          3. ฝ่ายพัฒนา มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารการวิจัยการวางพื้นฐานเพื่อพัฒนางานวิจัยนิติวิทยาศาสตร์

          4. ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบเกี่ยวกับการปกครอง บังคับบัญชา และให้คำปรึกษาแนะนำ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกหลักสูตร ในสถานบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ

          5. กลุ่มงานมาตรฐาน รับผิดชอบเกี่ยวกับการกำหนดแผน ควบคุมมาตรฐาน การปฤิบัติงานนิติวิทยาศาสตร์ มาตรฐานการศึกษาอบรม มาตรฐานตำแหน่ง ตลอดจนควบคุมจรรยาบรรณของผู้ตรวจพิสูจน์

          6. กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการภาควิชาการ งานห้องปฏิบัติการ งานสอนวิชาต่างๆ จัดทำโปรแกรมการศึกษา สรรหาครูอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิรวมึถงการผลิตตำรา คำสอน และเอกสารทางวิชาการ ตลอดจนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาโครงการเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์หลักฐานและงานทะเบียนประวัติอาชญากร

พลตำรวจตรี คม   อมรปิยะกฤษฐ์
ผู้บังคับการ
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐาน

บริการ
ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล
ตรวจรางวัลสลากออมสิน
ตารางการบินไทย
ตารางเดินรถไฟ

ค้นหารหัสไปรษณีย์

รายงานสภาพจราจร

 

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตำรวจ Institute of Training and Reserch of Scientific Crime Detectic (สฝจ.สพฐ.ตร.)
อาคาร 10 ชั้น 3 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 0-2205-1039, 0-2205-1586 โทรสาร 0-2252-0330
Email: forensic_training@hotmail.co.th