จำนวนรายการทั้งหมด 174 รายการ
Admin
ลำดับ คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เลขที่ กลุ่มงาน
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
1 เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือ และฝ่ามือ (ยกเลิก) 1/2549 กนฝ.
2 กล้องสเตอริโอไมโครสโคป กำลังขยายไม่น้อยกว่า 40 เท่า 2/2549 กคม.
3 รางเหล็กสำหรับยิงเก็บลูกกระสุน 3/2549
4 เครื่องตรวจ DNA ชนิด 16 ตัวอย่าง 4/2549 กชว.
5 กล้องจุลทรรศเปรียบเทียบ 5/2549 กอป.
6 ชุดเครื่องมือตรวจสารประกอบของวัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์ 6/2549 กสก.
7 กล้องจุลทรรศน์ระบบดิจิตอล พร้อมระบบประมวลผลภาพ 7/2549 กอส.
8 กล้องถ่ายภาพแบบใช้แสงยูวี พร้อมอุปกรณ์ (RUVIS) 8/2549
9 ชุดตรวจวิถีกระสุนปืนด้วยแสงเลเซอร์ 9/2549 กอป.
10 แว่นขยายสำหรับตรวจลายนิ้วมือ 10/2549
11 ระบบโทรทัศน์วงจรปิดเพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัย 11/2549 กยส.
12 กล้องถ่ายภาพแบบดิจิตอล พร้อมขาตั้ง 12/2549 กสก. / กยส.
13 รถยนต์ตู้ตรวจสถานที่เกิดเหตุพร้อมอุปกรณ์ ฯ 13/2549 กสก.
14 กล้องถ่ายภาพแบบ GPS 14/2549 กสก.
15 เครื่องตรวจพิสูจน์เปรียบเทียบลายนิ้วมือและฝ่ามือ พร้อมเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ชนิดพกพา 15/2549 กนฝ.
16 เครื่องตรวจวิเคราะห์สารด้วยเทคนิค GC/MS/MS พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 16/2549
17 เครื่องตรวจเปรียบเทียบลายนิ้วมือแบบอัตโนมัติ ชนิดกระเป๋าหิ้ว 17/2549 กนฝ.
18 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าระบบไฟฟ้ากระแสสลับให้กำลังส่องสว่าง ไม่น้อยกว่า 2000 วัตต์ 18/2549 กสก.
19 เครื่องตรวจหาโลหะ ชนิดสามารถตรวจในน้ำได้ 19/2549
20 เครื่องวิเคราะห์สารโดยใช้แสงอินฟราเรด พร้อมอุปกรณ์จำนวน 1 ชุด (FT/IR) 20/2549 กคม.
Owner : Office of Police Forensic Science : : Develop by IT Sub-Division of Police Forensic Science